Stanovy

Stanovy spolku Horolezecký oddíl DUHA UO z. s.

I.

Název a sídlo

1. Název spolku: Horolezecký oddíl DUHA UO z. s.

2. Sídlo spolku: Smetanova 607, 562 01 Ústí nad Orlicí

3. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky – celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.

4. Charakter spolku – HO DUHA UO je dobrovolný spolek fyzických osob se zájmem o horolezectví a jemu blízkých sportovních činností.

II.

Účel spolku

1. Účelem spolku je vytváření podmínek pro všestranný rozvoj sportovních, tělovýchovných a pohybových aktivit.

III.

Formy činnosti

1. Formami činnosti spolku jsou zejména:

a) provozování horolezectví a jemu příbuzných aktivit,

b) organizace sportovních a společenských setkání členů spolku a jejich příznivců,

c) organizace vzdělávacích akcí v oblasti bezpečného pohybu v náročném terénu, základů zdravovědy, záchranných technik a ochrany přírody,

d) přednášková a publikační činnost

2. Součástí činnosti spolku jsou i aktivity zaměřené na širší veřejnost, které mají veřejně prospěšný charakter.

3. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti.

4. V zájmu plnění svých úkolů může spolek spolupracovat s jinými subjekty, uzavírat s nimi dohody nebo se stát jejich členem, a to na základě dobrovolnosti a vzájemného respektování zájmů a cílů. Jakékoli právní vztahy může spolek založit pouze prostřednictvím předsedy nebo jím pověřené osoby.

IV.

Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:

a) členská schůze,

b) předseda.

2. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi jeho členy. Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech spolku, zejména:

a) schvaluje hlavní směry činnosti spolku,

b) rozhoduje o změně stanov spolku,

c) rozhoduje o hospodaření s majetkem spolku a schvaluje výsledek tohoto hospodaření,

d) volí a odvolává předsedu spolku, hodnotí a kontroluje jeho činnost,

e) bere na vědomí vystoupení člena,

f) rozhoduje o účasti a členství spolku v jiných právnických osobách, sportovních aspolečenských organizacích,
g) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

3. Členská schůze dále rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku. Členská schůze je oprávněna přenést jakoukoliv ze svých pravomocí na jiný jí určený orgán spolku.

4. Členská schůze zasedá nejméně jedenkrát ročně, přičemž k zasedání jí svolává předseda spolku. Předseda je povinen svolat do třiceti dnů zasedání členské schůze, požádá-li ho o to písemně anebo elektronickou poštou alespoň jedna třetina členů spolku. Pozvánku na zasedání členské schůze zasílá předseda všem členům spolku písemně anebo elektronickou poštou, a to nejpozději třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.

5. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti alespoň poloviny všech řádných členů spolku s hlasovacím právem. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, přičemž každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku.

6. Zasedání členské schůze řídí předseda spolku, který po zahájení jejího zasedání ověří její usnášeníschopnost a poté zajistí volbu zapisovatele, případně i dalších činovníků, je-li to potřebné. Zapisovatel pořídí zápis o průběhu zasedání členské schůze, z něhož musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jací případní další činovníci byli zvoleni, jaká usnesení byla členskou schůzí přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis ze zasedání členské schůze musí být vyhotoven nejpozději do třiceti dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje předseda spolku a zapisovatel, který jej pořídil.

7. Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda je oprávněn samostatně jednat za spolek ve všech věcech. Předsedu volí a odvolává členská schůze spolku. Jeho funkční období je pětileté. Předseda může ze své funkce odstoupit, přičemž jeho funkce zaniká učiněním oznámení o odstoupení na členské schůzi.

8. Předseda má dále zejména tyto práva a povinnosti:

a) řídit činnost spolku a reprezentovat spolek navenek,

b) odpovídat za chod spolku a za plnění usnesení členské schůze,

c) svolávat a řídit zasedání členské schůze spolku,

d) nakládat s finančními prostředky uloženými u peněžních ústavů nebo jinde,

e) rozhodovat o přijetí člena,

f) rozhodovat o vyloučení člena,

g) brát na vědomí vystoupení člena,

h) přenést jakoukoliv ze svých pravomocí na jiný jím určený orgán spolku.

9. Za výkon funkce přísluší předsedovi náhrada hotových nákladů, které mu v přímé souvislosti s výkonem funkce vznikly.

10. Členská schůze může jakékoliv rozhodnutí předsedy zrušit, změnit anebo nahradit vlastním rozhodnutím.

V.

Členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát kterákoli fyzická osoba se zájmem o horolezectví, která má zájem účastnit se činnosti spolku a zaváže se dodržovat jeho stanovy. Spolek tvoří souhrn členů, kteří se vzhledem ke svým možnostem, schopnostem a postavení ve spolku dělí na dva druhy (kategorie) členů.

2. U osob mladších osmnácti let je členství podmíněno souhlasem jejího zákonného zástupce.

3. Druhy členství:

a) řádný člen (s hlasovacím právem), v textu též pouze „člen“ je členem, který se hodlá jako dospělá osoba aktivně podílet na výuce horolezectví pro nezletilé členy a na dalších aktivitách;

b) nezletilý člen (bez hlasovacího práva) je členem, který využívá jako nezletilá osoba či student aktivit spolku ke své vlastní sportovní aktivitě;

4. Jednotlivé druhy členství mají rozdílná práva a povinnosti, které jsou upraveny těmito stanovami a změny práv a povinností mohou být provedeny pouze změnou stanov spolku.

5. O přijetí za řádného člena spolku žádá uchazeč na základě písemně podané přihlášky, obsahující prohlášení uchazeče o členství a závazku dodržovat stanovy, vnitřní směrnice a rozhodnutí orgánů spolku. Uchazeč musí být v době podání přihlášky starší 18 let a musí splnit podmínku úspěšného absolvování základního horolezeckého výcviku pořádaného instruktory v rámci spolku nebo složit vstupní zkoušku složenou ze základní metodiky danou Vnitřním předpisem spolku. O přijetí nebo zamítnutí řádného člena rozhoduje členská schůze.

6. Nezletilí členové musí horolezeckou činnost vykonávat pouze pod dohledem členů a nemají hlasovací právo na členské schůzi. O přijetí žádá uchazeč na základě písemně podané přihlášky s podpisem zákonného zástupce, případně sám, pokud dosáhl věku 18 let. Toto členství má platnost vždy do konce školního roku, v němž členství vzniklo (to jest do 31. srpna). Pokud nezletilý člen během školního roku nabude plnoletosti nebo pokud již nabyl plnoletosti, ale účastní se jako výcviku jako sportovní aktivity do doby dokončení studia střední školy, jeho práva a povinnosti se nemění, považuje se ve smyslu těchto stanov za nezletilého člena, nehlasuje na členské schůzi a jeho členství uplynutím školního roku zanikne.

7. O přijetí nebo zamítnutí žádosti nezletilého člena rozhoduje předseda spolku.

8. Členství ve spolku vzniká zápisem nového člena do seznamu členů, který lze zpřístupnit jen se souhlasem předsedy. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí předseda, který je oprávněn evidovat a zpracovávat osobní údaje.

9. Řádný člen spolku má zejména právo:

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, volit a být volen do orgánů spolku; možnost hlasovat, právo volit a být volen se vztahuje pouze na členy starší osmnácti let,

b) účastnit se sportovní i jiné činnosti spolku a jeho akcí,

c) využívat výhod plynoucích z členství ve spolku,

d) být informování o činnosti spolku a předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.

9. Řádný člen spolku má zejména povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, chovat se fair play,

b) podílet se, podle svých možností, na činnosti spolku a naplňování jeho poslání,

c) řádně platit členské příspěvky za daný kalendářní rok a to nejpozději do konce 12. měsíce daného roku a popř. další poplatky,

d) hájit zájmy spolku, zdržet se aktivit, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

e) chránit majetek spolku,

f) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen, nebo kterými byl pověřen.

10. Nezletilý člen spolku má zejména povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, chovat se fair play,

b) podílet se, podle svých možností, na činnosti spolku a naplňování jeho poslání,

c) řádně platit členské příspěvky za daný kalendářní rok a to nejpozději do konce 12. měsíce daného roku a popř. další poplatky,

d) hájit zájmy spolku, zdržet se aktivit, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

e) chránit majetek spolku.

12. Nezletilý člen spolku má zejména právo:

a) účastnit se jednání členské schůze, ale nemá právo podílet se na jejím rozhodování hlasováním, volit a být volen do orgánů spolku,

b) účastnit se sportovní i jiné činnosti spolku a jeho akcí,

c) využívat výhod plynoucích z členství ve spolku,

d) být informování o činnosti spolku a předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.

13. Členství ve spolku zaniká:

a) Vystoupením

b) vyloučením z důvodu závažného porušení stanov, usnesení orgánů či jiných členských povinností,

c) vyškrtnutím z důvodu neplacení členských příspěvků za daný kalendářní rok a to nejpozději do konce 12. měsíce,

d) úmrtím člena,

e) zánikem spolku bez právního nástupce,

f) u nezletilých členů uplynutím stanoveného období.

VI.

Majetek a hospodaření spolku

1. Hospodaření spolku se vždy řídí platným právním řádem. Hospodaření, nakládaní s majetkem, resp. s celým jměním musí být vždy realizováno plně v souladu s platným právním řádem a stanovami.

2. Spolek má právo nabývat majetek a další aktiva do svého výlučného vlastnictví.

3. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.

4. Zdrojem příjmů spolku jsou zejména:

a) členské příspěvky

b) příjmy ze sportovní, tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti,

c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti,

d) sponzorské dary,

e) příspěvky a dotace od sportovních svazů a unií,

f) státní příspěvky a dotace.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy byly schváleny zakladateli spolku, což zakladatelé stvrzují svými podpisy.

V Ústí nad Orlicí dne 5.9.2022